skip to Main Content
‘Inligting oor die aansoekproses’
Aansoeke vir 2021
Open: 1 Julie 2020
Doen elektronies aansoek op jou Rekenaar óf Selfoon

Hulp is beskikbaar in die vorm van ‘n leningsbeurs, waarvolgens ’n lening vir ’n jaar teen ‘n gunstige rentekoers aan die student toegestaan word. ’n Gedeelte van die rentedraende lening kan  jaarliks, op grond van die akademiese uitslae, volgens ‘n glyskaal, in ’n beurs omskep word.

 

Beste voornemende aansoeker,

Eerstens hartlik welkom!

Neem asseblief kennis dat  aansoeke vir studielenings in 2021 elektronies gedoen moet word.   Jy kan die aansoek op ’n rekenaar óf ’n selfoon voltooi en indien. Bestaande ROF-studente moet ook jaarliks aansoek doen.

Ons bring graag die volgende in verband met die program onder jou aandag:

 1. Elke aansoeker sal deur middel van sy/haar e-posadres registreer en ’n eie wagwoord voorsien. Jou selnommer sal daarna, deur die voorsiening van ’n OTP, gekontroleer word.  Daarna het jy en jy alleen, toegang tot jou aansoekvorm.
 2. Al die inligting wat ROF benodig, word op verskillende skermbladsye, ingevoer.
 3. Die stelsel sal aandui indien inligting ontbreek óf onvolledig is.
 4. Die stelsel sal jou net toelaat om na ’n volgende bladsy te beweeg, indien ‘n bladsy volledig voltooi is.   Jy sal ook kan terugblaai om inligting te verander, indien ’n fout gemaak is.
 5. Sodra al die inligting verskaf is, word jy per e-pos of SMS bevestig dat die inligting volledig is. Daarna word die ondersteunende dokumente in Fase 2, opgelaai.
 6. Die dokumente wat verskaf moet word, is onder andere die volgende:
  • ’n Foto van  jou
  • Afskrif van student en ouers/voog se ID’s
  • Kort CV
  • Jongste puntestaat
  • Bewys van inkomste van ouers /persoon wat die rekening sal betaal of sal borg.
  • ’n Motiveringsbrief, maksimum 500 woorde, waarom jy onderwys as beroep kies en waarom jy aansoek doen om ROF se leningsbeurs.

 

 • Sodra die ROF-kantoor die aansoek gekontroleer het, sal jy bevestiging ontvang dat jou aansoek volledig is en dat die Beurskomitee dit sal oorweeg.
 • Die Beurskomitee vergader teen die einde van Oktober en die uitslag sal teen die middel van November aan jou gestuur word.

 

Jy kan te eniger tyd per e-pos óf telefonies navraag doen by die kantoor indien daar onduidelikhede is. e-posadres: [email protected]
Telefoon:  065 367 3903
Faks:012 664 1295

 

BELANGRIKE INLIGTING

Die volgende inligting word vir kennisname verskaf.   Dit maak deel uit van die ‘bepalings en voorwaardes’ waarvan kennis geneem en aanvaar moet word.   Dit word volledig in die elektroniese aansoek­vorm ingesluit.

 1. ’n Lening word vir ’n jaar teen die ABSA Primarentekoers (minus 2%) aan die student wat kwalifiseer, toegestaan.  Dié rente (% ÷ 12) word maandeliks in Pastel by die uitstaande leningsbedrag bygevoeg.
 2. ’n Gedeelte van hierdie lening kan as gevolg van goeie akademiese uitslae vir die jaareindeksamen, volgens ’n glyskaal, tot ’n maksimum van  50% in ’n beurs omskep word.   Die leninghouer moet aansoek doen om hiervoor te kwalifiseer.
 3. Die studente is verplig om ROF in kennis te stel van enige kontak- of adresveranderinge.
 4. Nadat die student sy/haar studies voltooi het, word rente maandeliks teen die ABSA Prima-rentekoers op die uitstaande bedrag bygevoeg.
 5. Daar moet elke jaar vir ’n leningsbeurs aansoek gedoen word.
 6. ROF fokus spesifiek op studente wat hulself as onderwysers bekwaam.  Toekenning van geldelike hulp sal geskied in die lig van beskikbare fondse en vasgestelde kriteria.
 7. Voorkeur word aan Afrikaanssprekende persone gegee en aan persone wat oor taal­bevoegdheid in Afrikaans beskik, indien Afrikaans nie sy/haar moedertaal is nie.  Aansoekers moet in staat wees om ook in Afrikaans onderwys te gee.
 8. Onderwysbehoeftes word in aanmerking geneem en aansoekers se vakkeuses kan as oorweging by die toekenning van geldelike hulp dien.
 9. Eienskappe soos leierskap, ʼn gedissiplineerde lewensbenadering en die wil om te presteer in soverre dit uit die aansoek duidelik is, is ’n gunstige aanbeveling.
 10. In gevalle waar borgstelling van aansoekers vereis word, moet die borge uit hul bate-opgawe aantoon dat hulle in staat is om hul verpligtinge na te kom indien ʼn lening / leningsbeurs opgeroep moet word. Sou dit nie gedoen kan word nie, kan aansoekers met besondere meriete wél deur die Beurskomitee aanbeveel en deur die Raad van Trustees goedgekeur word.
 11. Aansoekers wie se ouers / voogde of hulself ʼn verbintenis het met enige van die vennote van die Fonds naamlik, Rapport, Solidariteit, die Afrikanerbond of Dagbreek Trust, óf met instansies wat  bydraes tot die Fonds gemaak het, sal nie voorkeur bo ander aansoekers geniet nie.
 12. Studente wat die aansoekvorm voltooi en onderteken, onderneem om die Rapport Onderwys­fonds voortdurend op hoogte te hou van uitslae en praktiese ondervinding. Foto’s kan ook gestuur word.
 13. Die aansoeker/goedgekeurde ROF-student gee ook magtiging dat ROF, namens die aansoeker /goedgekeurde ROF-student, sy/haar akademiese uitslae by die tersiêre instelling mag aanvra.
 14. Terugbetalings word eenmalig of per maandelikse debietorder gemaak.
 15. Die ROF-Beurskomitee se besluit oor toekennings, is finaal.

 

Back To Top
AANSOEKE VIR 2021
Open: 1 Julie 2020
Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2021 elektronies ingedien word.
Die inligting en aansoekprogram is by die onderstaande skakel beskikbaar
Skakel 065 367 3903 indien jy enige probleme ondervind.