PRESTIGE TOEKENNERS – UTRECHT SOMERSKOOL, NEDERLAND

ROF het sy strategie in 2014 uitgebrei en wil graag toekomstige leiers vir die onderwys oplei en ontwikkel asook ‘n bydrae tot die verbetering van Wiskunde onderwysers maak. Om hierdie visie te verwesentlik het ROF vanaf 2014 tussen 4 tot 10 prestige-toekennings jaarliks gemaak aan Wiskunde-onderwysers/studente wat ’n tien dag lange kursus in Utrecht, Nederland, bygewoon het. Die kursus word jaarliks vanaf 15 – 28 Augustus aangebied by Utrecht Universiteit.

Weens Covid-19 was daar vanaf 2019-2021 geen toekennings gemaak nie. ROF sal vorentoe weer hierdie projek hervat.

ROF HET MET 'N PAAR PRESTIGE TOEKENNERS GESELS WAT DIE KURSUS BYGEWOON HET

AJ Maree:

Het die kursus waarde toegevoeg tot jou klasgee?

Die kursus het bygedra tot my manier van dink oor klasgee… en dus ook tot my klasgee.

Indien wel, watter tegnieke oor die algmeen is toepasbaar/kan jy die kennis gebruik in die klaskamer?

lees meer

Daar is verskeie aspekte van die kursus wat nie noodwendig toepasbaar is in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel nie, maar die wat wel is het ‘n groot invloed gehad op my klasgee. Die kusrus het my manier van onderrig en hoe ek dit benader verander. Ek gee meer aandag aan ontdekking en self-ondersoek in my klas. Ek voel ook my tegniek i.t.v. leiding in die klas is ook verbeter deur die kursus.


Het dit persoonlike groei en ontwikkeling vir jou as ONDERWYSER beteken?


Dit het defnetief persoonlike groei en ontwikkeling na vore gebring. Daar mag moontlik ander kursusse in die wêreld wees wat nog MEER geskik en voordelig is as hierdie een, maar vir wat dit beteken het kon ek nie vir meer gevra het nie.


Sal jy vir ROF aanbeveel om voort te gaan met die toekenning?


Baie van die inligting wat in die kursus gebruik is, is bekombaar in boeke en op die internet. Daar is wel ‘n dieper vlak van bewuswording en samewerking wat plaasvind wanneer jy uit jou gemakzone geneem word en verplig word om anders en meer ‘buite die boks’ oor aspekte te dink. My persoonlike ervaring is dat ek meer van die aanbieders se mannerismes geleer het as van die kursusinhoud self – al was beide insiggewend. Ek dink terwyl die ROF instaat is om ‘n toekenning soos hierdie te maak, moet dit steeds gebeur.

Izet Kleynhans

Die geleentheid om na die Somerskool van die Utrecht Universiteit in Nederland te gaan was vir my as onderwyser van onskatbare waarde. Dit het my denkwyse verander in die voorbereiding en aanbieding van my klasse. Ek is geïnspireer met nuwe idees, waarvan ek heelwat al in my klas opset met groot sukses kon toepas.

lees meer


Die kursus het my ook op verskeie maniere uitgedaag om buite my bestaande boksie te beweeg en ander metodes van les-aanbieding te ondersoek en te waag om dit te probeer. Die Nederlandse studieleier het gereeld die frase “probeer en verbeter” gebruik en dit het al soort van my motto geword. Ek probeer nuwe dinge en verbeter dan waar ek kan, ek probeer ook om reeds bestaande tegnieke en metodes te verbeter vir my spesifieke klasomgewing.


Ek wens elke onderwyser kollega kon die geleentheid kry om die kursus by te woon…. Ek sal ewig dankbaar wees aan die Rapport Onderwysfonds en Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers vir die geleentheid wat my toegestaan is. Ek glo in die bemagtiging van leerkragte en sonder instansies van hierdie gehalte sal dit nie vir ons gewone onderwysers moontlik wees nie. Hou dus asseblief vol met hierdie inisiatief, ek glo ons land, ons leerlinge en ons onderwysers sal die vrugte pluk.


Kristoff Isaacs

As `n ontvanger van die ROF Prestige Toekenning in 2014 kan ek met groot dank en waardering uitspreek dat dit `n lewensverandering ervaring was. Dit het my wyse waarop ek onderrig radikaal verander.

Een van die tegnieke wat ek geleer het, was om Wiskunde meer visueel te maak en om klem te lê op die wêreld daar buite en dit binne na die klaskamer toe te bring – dit moet dus in konteks geplaas word.

lees meer


Ons land het `n te kort aan Wiskunde en Wetenskap studente- daarom is dit belangrik om leerders se belangstelling in Wiskunde te kweek deur effektiewe onderrig metodes. Dit sal hulle aanmoedig om Wiskunde en Wetenskap te neem as `n vak, want veral Wiskunde word gesien as `n moeilike vak.


Gegewe die Sosio-Ekonomiese agtergrond van die agtergeblewe gemeenskap waar ek werk maak die kind vroeg kennis met die ‘lelike’ dit is dus my taak om liefde en begrip na my leerlinge oor te dra.


Omdat ouers nie meer so `n groot rol speel nie. Is dit belangrik dat ek besef as opvoeder staan ek in plek van die ouer ook en daarommoet ek nie die kind se selfbeeld afbreek deur negatiewiteit nie.


Met behulp van die kursus wat ek in Utrecht bygewoon het, kon ek `n positiewe bydrae maak in baie leerders se lewens. Ek kon by opvoeders van verskillende lande tegnieke leer en my kollegas by die skool kon ek aanspoor om nuwe tegnieke te gebruik in die klaskamer.


Baie Dankie ROF vir die verskil wat jul maak in so baie se lewens.


Johan van Zyl

Die kursus het gemaak dat mens na ander oë na die onderwys kyk. Ons as Suid-Afrikaanse onderwysers is te gewoont daaraan om kinders binne die boks te laat bly dink. Die kursus het my net weer laat besef dat elke kind uniek is op sy / haar eie manier en ons as onderwysers moet hulle leer om buite die boks te dink. Met dit leer jy dan ook die kind om onbewustelik te analiseer, ontleed, saam-te-voeg, kennis, vaardighede en waardes te leer. Dit het ook gemaak dat ek die vraag-antwoord tegniek in my klas gebruik. Kinders leer meer bymekaar as wat hulle inneem wat die onderwyser sê. Soms is dan ook so dat ek so min as moontlik sê en die leerders moet dan onbewustelik die les lei deur antwoorde te gee en ook vra te skep oor die werk.

lees meer


Persoonlik het dit my die lig laat sien dat jy as onderwyser moet aanhou leer, om meer kennis, vaardighede en waardes te leer vir jouself. As jy dit bemeester het kan jy dit dan gebruik binne in jou klas om die leerders se persoonlike groei te laat ontwikkel en te bevorder. Dit het my ook aangemoedig om verder te studeer. Waar ek nou tans besig is met my Meesters Graad in Onderwys, spesialiseer in Kuns Opvoeding.


ROF kan werklik waar aangaan met die toekenning, want dit het my gehelp om te sien dat daar baie potensiaal in Suid-Afrika se skole is, al begin ek net in my eie klas, iewers gaan iemand dit sien en ook toepas in hul klas. Verder kan ek wel vir ROF äanbeveel”dat hulle minder mense na een vak (Wiskunde)gebied stuur en nog ander vakgebiede ook na kyk soos byvoorbeeld Kuns opvoeding. Die rede hiervoor is dat as mens dieper gaan kyk begin alles by Kuns. Kinders begin eerste met skrabbels en dan tekeninge, dit is dan ook dus die beginpunt tot die vorming van letters en syfers. Die kind ontwikkel dan ook meer emosioneel en ook hul kleinmototiese vaardighede verbeter. Dit maak dan ook dat kuns help met die ontwikkeling van probleemoplossing en kreatiewe denke.


Dus sal ek ROF aanraai om voort te gaan met die toekenning, want dit het my as onderwyser gehelp.


Yvette Mini

Het die kursus waarde toegevoeg tot jou klas gee?

Eerstens baie dankie aan ROF vir hierdie ongelooflike ervaringe. Ek het definitief as ‘n verreikende en gemotiveerde onderwyseres teruggekom, wat dit wat geleer ek by die kursus geleer het beslis toepas in my eie Wiskunde lesse.

Indien wel, watter tegnieke in die algemeen is toepasbaar/kan jy kennis gebruik in die klas gee?

lees meer


Daar is baie kennis wat ek teruggebring het van Utrecht, waarvan ek graag twee wil deel, wat ek poog om in die klas toe te pas.


Die eerste stukkie kennis is ondersoekende leer (IBL). In ons groeiende samelewing is die blote weergee van feite nie meer voldoende nie. Dus is IBL die sleutel tot leer vir die 21ste eeu. IBL fokus op die verkenning van problem waarin leerders aktief betrokke is om die probleem op te los. Leerders word ook aangemoedig om te reflekteer oor hul eie prosesse en resultate deur hoe? En hoekom? te vra, en dus self sin te maak van die probleem. IBL verg kommunikasie en samewerking met ander leerders, waarin die onderwyser ‘n begeleidende rol speel . As take opgestel word, poog ek om konteks in ag te neem om die taak realisties en relevant te maak vir die leerders.


Alhoewel tyd in die huidige kurrikulum ‘n probleem is, voel ek tog dat IBL van kardinale belang is in die huidige samelewing. Ek het my lesplanne aangepas om ‘n kombinasie van IBL en gewone onderrigmetodes aan leerders te bied. Dit beteken dat ek poog om plek te maak vir verkenning deur die gebruik van bv. Geogebra, wat ‘n verkenning en ondersoek is van 3D vorms.


Die tweede les wat ek geleer het, wat ek poog om in die klas toe te pas, het te doen met assessering en klasbestuur. Die benadering word genoem “hands down policy”. Dit beteken dat leerders aangemoedig word om nie hul hande op te steek om vrae te beantwoord nie, aangesien die ander leerders ophou dink sodra die hande opgaan.


Ek het eerder begin om leerders individueel te nomineer om antwoorde te gee. Verder maak ek ook gebruik van die klein witbordjie. Elke leerder moet die antwoord vir ‘n gegewe probleem, op hul bordjie skryf en na ‘’n gegewe tyd hul bordjie oplig, met die antwoord. Dit moedig alle leerders in die klas aan om te dink. Verder moet onderwysers leerders ten minste 7 sekondes kans gee voordat hul ‘n antwoord moet verwag. Ek probeer die 7 minute reël daagliks toepas.


Het dit persoonlike groei en ontwikkeling vir jou as onderwyser beteken?


Onderwys is ‘n leefstyl en ‘n roeping en dus het die kursus definitief persoonlike groei en ontwikkeling tot gevolg gehad, vir my as onderwyser, maar ook vir my as mens. Dit was vir my ‘n ongelooflike ervaring om met ‘n wye verskeidenheid kulture te meng en ook van hulle onderwys, onderwysstrukture en –beleide te leer. Ek het geleer om met ‘n verskeidenheid kulture in ‘n groep saam te werk en elke een se diverse siening en ervaring te respekteer. Dit was net weereens oplettend om te sien dat elke persoon hul beleefde ervaring het, waaruit hul opinies spruit.


Verder, het dit kritiese denke aangemoedig en dit het gelei dat ek sekere dinge by my eie skool bevraagteken.


Sal jy vir ROF aanbeveel om voort te gaan met die toekenning?


Ja, Ja, Ja. Ek kan nie met woorde beskryf hoeveel dankbaarheid ek het om die geleentheid te kon gehad het om hierdie kursus in Utrecht by te woon nie. Ek sal enigiemand aanbeveel om te gaan, want dit is regtig die moeite werd. Ek dink onderwysers word bevorder en ook aangemoedig om meer krities te wees. Deur die bevordering, vind persoonlike groei plaas wat ‘n positiewe invloed op ons samelewing het.


Dit was ‘n wonderlike en insiggewende kursus, waarin ek so baie geleer het. Ek wil graag afsluit deur ‘n aanhaling van George Polya, wat al my lesse en ervaringe uit Utrecht saamvat: “First and foremost, we should teach those young people to think.”


Gretha Langehoven

Het die kursus waarde toegevoeg tot jou klas gee?

Die kursus het beslis waarde toegevoeg tot my klasgee ja.

Indien wel, watter tegnieke in die algemeen is toepasbaar/kan jy kennis gebruik in die klas gee?

Daar is n klomp klein goedjies wat ek in my klas gebruik en toepas byvoorbeeld:

lees meer


–          ek het geleer om leerders te vra om nie sodra ek n vraag vra hul hande op te steek om te antwoord nie. Dit keer dat die swakker leerders wat langer neem om die vraag in te neem nie eers n pogoing aanwend omdat iemand anders reeds die antwoord het nie.

–          ek het geleer om nie dadelik leerders se vrae te beantwoord nie, maar om hul slegs te lei om self te dink/probeer/redeneer om die regte antwoord te vind, want dan sal hul dit beter onthou en voel hul goed oor hulself.

–          ek het goeie, praktiese idees gekry van hoe om groepwerk toe te pas en hoe dit n positiewe uitwerking sal hê.


 


Het dit persoonlike groei en ontwikkeling vir jou as onderwyser beteken?


Ek het beslis as onderwyser ontwikkel en gegroei. Behalwe vir al die praktiese idees wat ek in my klas kan toepas het ek ook fantastiese, energieke onderwysers wat passievol is oor hul werk, ontmoet. Dit was n nuwe aansporing om self te verbeter en nuwe idees te kry.


Sal jy vir ROF aanbeveel om voort te gaan met die toekenning?


Ek sal vir ROF aanbeveel om voort te gaan met die toekenning, ja. Ek sal wel voorstel dat daar meer onderwysers en minder onderwysstudente die toekenning ontvang. Ek dink onderwysers wat reeds vir n paar jaar self klasgegee het baat meer by die kursus as onderwys-studente omdat ons reeds ervaar het wat werk en wat werk dalk nie in jou klas nie.


Zandre Manuel

Dit bied my met dank om oor my ervaring te kan skryf m.b.t die Prestige Toekenning wat ek laasjaar omtrent hierdie tyd aansoek voor gedoen het.

Dit was vir my ‘n geleentheid van ‘n leeftyd en kom tot vandag nie glo dan ek die geleentheid gekry het nie.

Ek sal graag my ervaring deel: (verskoon die puntgewys, maar dit maak die lees makliker)

lees meer • Hierdie Pretige Toekenning het my ‘mind’ na soveel ander moontlikhede geopen.

 • My passie vir Wiskunde aanbieding vir die ‘verstaan vir Wiskunde’ het met soveel grade gestyg. My klasgee metodieke het verander:

 • Ek is nou baie meer gefokus op die ‘design-model’- ek kyk met nuwe oё na aktiwteite wat ek ontwerp en is meer gefokus op om wiskundige vaardighede te ontwikkel.

 • Met die terugkeer na my skool het ek ekstra ingesit. Ek kon meer lag met leerders (spanning in die wiskunde klas verlig) en waardige wiskundige geselskappe met hulle aanvoer.

 • Ek het natuurlik my ervaring met hulle gedeel. Hulle was al van dag een meer opgewonde oor die geleentheid as ek: dit het hulle geispireer dat alles moontlik is.

 • Ek het soos superman gevoel.

 • Dit het soveel impak gehad op ons skool. Ek is alleenlik veranwoordelik vir die wiskunde van ons skool se Gr.6 en 7’s:

 • Gr. 6’e in die Weskaap skryf jaarliks Sistemiese toetse: normaalweg middle Oktober. Ek was alreeds twee maande terug- ons WISKUNDE uitslae het met 30% gestyg!En ek glo die toekenning het ‘n aandeel tot die verbetering van ons uitslae.

 • As opvoeder voel ek meer selfvertroud as dit kom by wiskunde en veral die aanbieding daarvan.

 • Die toekenning het my geinspireer dat ons as Afrikaanssprekers dit kan doen- A-graad kandidate is wat vir die res van die wêreld ook iets kan leer. Kyk ons is nie te sleg nie, ons het nog waardes vir menswees en ons glo in ontwikkeling.

 • As ‘n Afrikaanssprekende is ek soooo dankbaar vir die geleentheid en ek gun dit vir ander.

 • Dit laat jou voel jy is belangrik (oordat ek Afrikaans met Nederlanders kon praat en hulle terug Hollands met my praat- en ons mekaar kan verstaan!)

 • Die 13 ure reis (KAAP-JHB-UAE-NL-UTRECHT) was so die moeite werd, want ek het ontmiddelik tuis gevoel.

 • Ek voel dit sal die moeite werd wees om voort te gaan met die toekenning, want dit bemagtig ons as Afrikaanssprekenders, bemagtig ons as opvoeders en inspireer ander om ook die bietjie ekstra in te sit.

 • Die geleentheid wat ek gekry het, het my ‘mindset’ verbreed. Ek voel nie meer so bang vir die wêreld nie.Dankie Phil-Marie, jy was vir my ongelooflik! In my geglo (meer as ek in myself) en ek sal nooit vir ROF of ons land sal teleur wil stel nie!

 • Die geleentheid wat ek by ROF gekry, het my ervaring gegee wat niemand van my kan wegneem nie. Dit het my die geleentheid gegee om te SIEN wat aangaan rondom ons. My laat besef dat ek as opvoeder saak maak- dat die leer nie so kort is as wat ek gedink het nie- dat jou lewe oornag kan verander…


Stephen Adams

Die ROF toekenning het vir my besonders baie beteken. Dit het my hart bly gemaak om deur ROF gekies te word om Nederland by te kan woon. Ek sien dit as ‘n groot voorreg en eer om hierdie toekenning te kon ontvang. Ek sal ROF ewig dankbaar wees vir die geleentheid wat hulle my gebied het om oorsee te kon gaan. Ek dink nie ek sou dit op my eie, op so ‘n vroeë stadium van my lewe, kon bekostig het nie. Dit het my die geleentheid gebied om oorsee te gaan en beleef hoe Nederland hul sukses in die onderwys behaal.

lees meer
Ek kon nie glo vir die manier waarop dinge daar gedoen word nie. Hul onderwysstelsel is uitstekend goed en Suid-Afrika kan beslis baie daar leer. Ek was die geleentheid gebied om eerstehandse ondervinding op te doen by ‘n top universiteit en moes die geleentheid met beide hande aangryp. Ek was ‘n geleentheid gebied om my kennis in die onderwys te verbreed. Ek kon verryk terug kom en baie beginsels in my eie onderrigmetodiek toe pas. Dit was meer as net “beleef Nederland”, persoonlik het ek baie groei in die twee weke. Die “onderwysvlammetjie” brand helderder en ek het hoop vir ons toekoms in Wiskunde, en die land as geheel. Ek kon basiese foute wat ek soms in die klas maak identifiseer, en maniere vind om my leerders beter te bereik.


Die kursus het my ook geleer om nederig te bly. Onderwys het nie mense nodig wat dink hul weet alles nie. Dis soms nodig om ons leerders toe te laat om Wiskunde in hul alledaagse lewens raak te sien en te ondersoek. Hierdie kursus het my vaardighede gegee om juis hierdie eienskappe in ons leerders te laat ontwikkel. My kennis oor die gebruik van tegnologie as deel van my lesaanbieding is ook deur hierdie kursus verryk.


Om in die strate van Nederland te kon stap en die ryk erfenis van Europa te kon beleef is ‘n ervaring wat ek nooit sal vergeet nie. Die mooi geboue, pragtige kanale en rustige leefwyse was beslis ‘n bonus. ‘n Mens kan natuurlik nie die miljoene fietse gewoond raak nie, maar verstaan ook terselfdetyd die praktiese doel daarvan en hoe gedissiplineerd en georganiseerd dit is. Ek kon rond stap en Wiskunde oral rondom my sien, hoe wonderlik om ons kinders “wakker” te maak en te sien hoe die vak homself manifesteer in alledaagse lewenswyse.


Baie eerlik, ek het ook leemtes in ons besluitneming rakende onderwys gesien. Die regering het baie om aan te werk. Dit gaan ons ‘n paar jaar neem om deur hierdie fase waarin ons tans gedompel is, te oorleef. Ons Onderwys is in ‘n krisis, veral vakke soos Wiskunde. Die somerskool in Utrecht het my laat besef dat daar wel hoop is vir Suid Afrika.


Watter verskil wil ek graag maak in die Onderwys vorentoe?


Hierdie ervaring in Nederland het my laat besef hoe baie ek het om te bied. Nie net vir ons kinders nie, maar ook vir my kollegas. Wiskunde lê baie sterk op my hart en wil nie graag sien dat hierdie vak sou uitsterf in ons land, en selfs in ons gemeenskappe waar dit moeilik gaan nie. Ek wil vir ons leerders hoop gee, hoop tot ‘n toekoms, hoop om iets te bekom in die lewe, met Wiskunde.


As Departementshoof by ons skool, sien ek ook die leemtes by baie van die studente wat van die Universiteit af kom. Dit bied my die geleentheid om jong, onervare onderwysers aan die hand te vat en hulle te lei en ondersteun wanneer hulle die werklikheid in die gesig staar. Met goeie leiding, en inspirasie natuurlik, bereik ons goeie onderwysers wat dus goeie lesse aanbied, wat uiteindelik goeie leerders en uitlsae lewer.


Dit is vir my belangrik dat ons onderwysers goed ingelig is oor wat in die vak aangaan en nuutste tendense volg. Ek wil baie graag ‘n impak maak, nie net op kollegas en jongonderwysers nie, maar ook op leerders wat Wiskunde kies. Ek streef daarna om in posisie te wees waar ek invloed kan hê in die besluitneming van kwessies rakende die onderwys, en Wiskunde onderrig. Ons het ingeligte en passievolle leiers nodig, en sien myself as een van die leiers wat ‘n groot verskil in ons land kan maak deur net die basiese dinge reg te doen.


Gevolgtrekking


Baie, baie dankie aan ROFwat die potensiaal in my gesien het. Ek waardeer die geleentheid baie. Ruan Kapp, Valentyn en die span wat saam was, aan julle ook ‘n groot dank. Dit was ‘n opvoedkundige, verrykende en “once in a lifetime” geleentheid, en was ‘n groot plesier om julle deel daarvan te hê. Ek het besonders baie by- en van julle geleer. Die geleentheid het my opreg weer hoop vir ons land en mense gegee. Ek kan nie uitgepraat raak van die ondervinding wat ek opgedoen het nie.


Soos hulle in engels sou sê: “I had the time of my life, and I owe it ALL to you”.
WES-KAAPSE PRESTIGE TOEKENNERS PLOEG TERUG IN DIE GEMEENSKAP

ROF het die Wes-Kaapse prestige wenners wat oor die afgelope drie jaar die Wiskunde Somerskool in Utrecht Nederland bygewoon het, uitgenooi na ‘n werksessie oor probleem-oplossing in skoolwiskunde. Die doel hiervan is dat die prestige toekenners gedurende die tweede of derde kwartaal ‘n “Wiskundedag” in hulle skole of gemeenskappe moet aanbied en sodoende hul kennis en ervaring van die Somerskool kan terugploeg in die gemeenskap, en leerders die geleentheid kry om as spanne saam te werk om ʼn wye verskeidenheid probleme op te los. Die opleidingsessie het plaasgevind op 24 Maart 2019 in die Fakulteit Onderwys, Universiteit Stellenbosch onder leiding van dr Erna Lampen en die fokus was op die ontwikkeling van geskikte pobleme vir verskillende onderrigfases. Die verskillende spanne kon besluit oor watter area van die kurrikulum hulle hul aktwiteit wil beplan (meting, patrone, berekeninge, statistiek, meetkunde) en vir watter belangegroep. Die opdrag was om ʼn stimulerende probleem te ontwikkel waartoe meeste leerders toegang sal hê, maar wat die moontlikheid het om leerders ook op hoër vlakke van denke uit te daag. ʼn Kreatiewe oggend van take en materiale ontwikkel en toets het vinnig verbygegaan.
Hierdie onderwysers het teruggegaan na hulle skole en ‘n Wiskunde Pretdag aangebied. Die terugvoering van die leerders was in die algemeen : “Hoekom kano ns nie elke dag so Wiskunde leer nie! Dit is so lekker!” Dit is vir ROF belangrik dat wiskunde uit die handboek ontsnap en toepassing vind. Met die Wiskundedae word daar teruggeploeg in gemeenskappe en sodoende ‘n bydrae gelewer vir die bevordering van Wiskunde-onderrig.