skip to Main Content
 • Die ROF is in November 2003 as ‘n gesamentlike inisiatief van organisasies gestig. ʼn Raad van Trustees bestaande uit verteenwoordigers van Rapport, Solidariteit, die Afrikanerbond en (vanaf 2007) die Dagbreek Trust is verantwoordelik vir die bestuur en beheer van die fonds. Twee nuwe lede-organisasies [die SA Onderwysersunie (SAOU) en die Federasie van Beheerliggame van SA skole (FEDSAS)] het, tot voordeel van onderwys in Suid-Afrika, in 2012 ingeskakel by die Rapport Onderwysfonds. Die organisasies word verteenwoordig deur mnre. Chris Klopper (SAOU) en Paul Colditz (FEDSAS).
 • Die ROF is ‘n stigting. Die Raad van Trustees bestaan uit twee verteenwoordigers van elke prinsipaal. Mnr. Hennie de Wet (bestuurder) hanteer die sekretariaat van die Raad.
 • Die prinsipale poog om die bedryfskoste van die Fonds te dra sodat alle aanvanklike skenkings tot die fonds sover moontlik vir leningsbeurse gebruik kan word. Die Afrikaanse Beursinstituut is in Maart 2009 gekontrakteer om die finansiële en beursadministrasie te doen.
 • Die doel van die Fonds is breedweg om Afrikaanse onderwysstudente te help en finansieel te ondersteun. Indien daar fondse beskikbaar is, word dit ook vir ander studierigtings aangewend. Die leningsbeurs word na die toekenning aan studente aan die onderskeie tersiêre instellings oorbetaal.
 • Daar is tans ‘n geweldige groot behoefte aan fondse, en die ROF kan nie naastenby in die behoefte voorsien nie. Die ROF het verlede jaar meer as 500 aansoeke ontvang! ROF is uitsluitlik afhanklik van die finansiele ondersteuning van die korporatiewe mark en gemeenskap om hierdie leningsbeurse aan onderwysstudente te gee.
 • Die Fonds het artikel 18A-belastingvrystelling. Enige geldelike toekennings by wyse van lenings/beurse/skenkings kan alleen aan persone gedoen word via ‘n instelling wat ingevolge artikel 18A van die Inkomstebelastingwet geregistreer is, en dieselfde vereiste geld vir skenkings/lenings aan instansies/instellings.
  Art. 18A-Sertifikate word uitgereik aan instellings en individue wat ‘n skenking maak aan ROF.
 • Die Fonds is by die Nasionale Kredietreguleerder geakkrediteer (NCRCP3885) en is geregistreer as ‘n “Non-Profit Organisation” (041-319NPO).

 

ʼn Onafhanklike beurskomitee, wat saamgestel word uit kundiges op die terrein van die toekenning van beurse, oorweeg jaarliks alle aansoeke volgens goedgekeurde kriteria bv. studente se uitslae, leiereienskappe, maatskaplike en sosiale omstandighede van gesin, ens.

Strategie

ROF het sy bestaande strategie uitgebrei en besluit dat daar gefokus moet WORD op:

 1. Die verbreding van die fokus op toetreders tot die onderwys en die verfyning van die behoeftes aan opleiding;
 2. die ondersteuning van die in-diens-opleidingsmodel/internskap van assistent-onderwysers; en
 3. dat waar moontlik, ook aandag gegee WORD aan die bevordering van geleenthede aan praktiserende onderwysers om verdere kwalifikasies te verbeter.

 

Administrasie

Die ouditeursfirma Meintjes, Vermooten Brooklyn is as ouditeure van die ROF aangestel.

Hein Kruger Internasionaal is die beleggingsmaatskappy wat verantwoordelik is vir die bestuur van reserwefondse.

Finansiële bydraes tot die ROF is belastingaftrekbaar. Artikel 18A-belastingvrystelling- sertifikate word ná ontvangs uitgereik.

Die ROF is by die Nasionale Kredietreguleerder (NCRCP3885) geakkrediteer en is ook geregistreer as ‘n “Non-Profitable Organisation” (041-319NPO).

NPOsertifikaat
SARS NPO

Back To Top
AANSOEKE VIR 2021
Open: 1 Julie 2020
Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2021 elektronies ingedien word.
Die inligting en aansoekprogram is by die onderstaande skakel beskikbaar
Skakel 065 367 3903 indien jy enige probleme ondervind.