Wie mag aansoek doen?


Hulp word slegs verleen aan studente wat van voorneme is om die volgende kwalifikasies te behaal: • B.Ed (grondslag/intermediêre/senior/VOO fases) • B.Ed Honneurs • M.Ed • NGOS (PGCE)

Voltydse Onderwysstudente

ROF ondersteun voltydse onderwysstudente wat by enige geregistreerde tersiêre onderwysinstelling in Suid-Afrika studeer - beide privaat- of staatsinstellings.   Voorkeur word gegee aan Afrikaanssprekende studente, ongeag die taal waarin die kursus aangebied word by die betrokke instelling. Dit is egter belangrik dat 'n student Afrikaans moet kan lees, skryf, praat en ten volle verstaan. 

Deeltydse Onderwysstudente

ROF bied ook lenings aan studente wat weens omstandighede deeltyds wil studeer.  Voorkeur word gegee aan hulponderwysers wat as klaskamerassistente of sportafrigters werk, maar wat nog nie oor ’n formele onderwyskwalifikasie beskik. Deeltydse studente moet ook ingeskryf wees vir bogenoemde onderwyskwalifikasies by enige geakrediteerde universiteit in die land wat afstandsonderrig aanbied.

Werkende Onderwysers

ROF help graag gekwalifiseerde onderwysers wat deeltyds wil studeer om hul kwalifikasies te verbeter.

Wat is 'n ROF-lening?


’n ROF-lening is ‘n rentevrye lening wat ná voltooiing van jou graad terugbetaal moet word. Die goeie nuus is: Aan die einde van elke studiejaar (Desember), moet jy jou finale uitslae vir ROF stuur.  Sou jy 'n gemiddeld van bo 75% behaal het, gaan jy 10% afslag op jou leningsbedrag vir daardie jaar ontvang!   Hierdeur wil ROF graag vir jou motiveer en aanmoedig om werklik al jou aandag te gee aan jou studies.  

Gemiddelde akademiese prestasie aan die einde van jou studiejaar:        75% +
Persentasie afslag op jou lening toegestaan vir daardie studiejaar :          10%

 

Wat is my verpligting teenoor ROF tydens my studies?

  1. Dit is my verantwoordelikheid om, op ontvangs van my Junie- en November-uitslae, dit onmiddellik aan ROF te stuur.
  2. Gedurende Mei en Oktober moet ‘n kort terugvoeringsverslag aan ROF gestuur word rakende  my studie-ervaring gedurende die semester en hoe dit met my gaan.
  3. ROF beveel aan dat jy, tydens jou studies, ‘n klein debietorder oorweeg om die leningsbedrag by afstudering te verminder.  ‘n R50-debietorder kan aan die einde van die dag ‘n groot verskil maak!  Vierdejaar- en nagraadse studente moet ‘n debietorder van minstens R50 onderteken, wat voor einde Mei by ROF  ingedien moet word.

Waarvoor kan my lening aangewend word?

Nadat die lening aan jou toegeken word, word die geld direk aan die universiteit oorbetaal. Jou universiteit of opvoedkundige instelling allokeer dan die inbetaling na jou studenterekening wat uitsluitlik vir jou klasgelde aangewend moet word. Nadat jy jou studies voltooi het/of jou studies staak, moet die lening terugbetaal word teen ABSA primakoers. As jy bv. ’n rentevrye lening vir drie jaar ontvang het, moet jy die leningsbedrag binne 3 jaar +1 jaar (met ander woorde 4 jaar) afbetaal.

Wat gebeur as ek twee of meer vakke in 'n spesifieke jaartermyn druip?

Sou jy twee of meer vakke druip, kwalifiseer jy nie vir die volgende jaar se lening nie en moet jy begin terugbetaal aan jou bestaande lening.  Sou jy die daaropvolgende jaar al jou vakke slaag, kan jy weer aansoek doen vir 'n lening.

Wat gebeur as ek ’n ander beurs kry?

Studente doen dikwels vir meer as een beurs aansoek: Sou jy ‘n NSFAS-/Funza Lushaka- of enige ander VOL privaat-/staatsbeurs ontvang, moet jou ROF-lening onmiddellik gekanselleer word. Dit is jou verantwoordelikheid om ROF dadelik in kennis te stel. ROF sal die fondse wat reeds oorbetaal is, terugvorder vanaf die Universiteit en teen jou uitstaande lening krediteer. Jy is steeds verantwoordelik sou daar ‘n uitstaande leningsbedrag van vorige jare wees.

Sou jy 'n beurs ontvang wat nie jou volle studies dek nie, moet jy vir ons dadelik in kennis stel sodat ons die omvang daarvan met jou kan bespreek.

Onthou, ROF-gelde mag NOOIT aan jou direk uitbetaal word vanaf die universiteit, sou daar ‘n krediet in jou rekening ontstaan nie.  Wanneer daar om welke rede 'n krediet op jou rekening ontstaan, moet jy ons in kennis stel.  ROF sal dan die universiteit versoek om daardie gelde aan ROF terug te betaal, wat sal dien as 'n afbetaling op jou bestaande ROF-lening.

Waarom gee ROF lenings en nie volle beurse nie?

ROF is 'n nie-winsgewende organisasie wat afhanklik is van skenkings.  Wanneer 'n donateur dus 'n skenking maak aan ROF, word die volle skenkingsbedrag aangewend vir lenings - daardeur word soveel moontlik studente gehelp.   Sodra jy jou graad ontvang en begin terugbetaal, gebruik ROF die terugbetalings om weer lenings aan ander studente aan te bied en hulle dus dieselfde geleentheid te gee wat jy gehad het om jou studies te voltooi en jou droom te verwesenlik. By ROF noem ons dit die kultuur van omgee vir ander – ’n ware voorbeeld van “ubuntu”. 

Wat gebeur as ek nie my studies voltooi nie?

As jy jou studies staak, moet jy onmiddellik begin om die lening terug te betaal. Rente word gehef teen Absa se prima-uitleenrentekoers en jy moet die lening terugbetaal oor dieselfde tydperk +1 jaar wat jy daarvan gebruik gemaak het.

Wat behoort ek nog te weet?


Studente moet ten minste ‘n jaarlikse gemiddeld van 55 - 60% handhaaf om vir die lening aansoek te doen.

Alle aansoeke moet aanlyn voltooi word op die webblad www.rof.org.za onder "Studente".  Die studente kan die aanlyn-aansoek op hul rekenaars of selfone voltooi. Aansoeke moet volledig voltooi word en die nodige handtekeninge moet ook gedoen word.  Dit sal tot die student se voordeel wees om 'n omvattende  motiveringsbrief te skryf om 'n volledige beeld van die gesins-/finansiële omstandighede/nood te gee.

Studente moet elke jaar weer tussen Julie en einde September aansoek doen vir die volgende studiejaar. Die feit dat 'n student voorheen ’n lening ontvang het, is geen waarborg dat daar weer ‘n lening toegestaan gaan word nie. ’n Goeie studierekord sal in die guns van die student tel tydens die volgende aansoek.

Leningshouers wat twee of meer vakke gedruip het, word outomaties gediskwalifiseer vir ’n lening in die volgende jaar van studie en moet begin terugbetaal aan hul bestaande lening. Daar kan egter weer in die daaropvolgende jaar aansoek gedoen word, met dien verstande dat hul prestasie verbeter het. Sou ‘n student aan die einde van die eerste semester meer as twee vakke druip, behou ROF hom die reg voor om nie die tweede uitbetaling van die lening te maak nie of die tweede uitbetaling terug te trek van die universiteit. Die lening mag dan onmiddellik opeisbaar en betaalbaar word.

Voltydse studente moet hulle B.Ed-graad binne die vereiste termyn van 4 jaar (maksimum 5 jaar met inagneming van die oorbruggingsjaar) voltooi. Sou 'n student besluit om ná voltooiing van die B.Ed-graad voltyds/deeltyds direk voort te gaan met 'n B.Ed Honneurs-kwalifikasie, moet die student in gedagte hou dat die voorgraadse lening terugbetaalbaar word met die verkryging daarvan.  Met ander woorde, die student kan wel aansoek doen vir befondsing van die B.Ed Honneurs-graad maar gaan intussen ook verantwoordelik wees vir die terugbetaling van die voorgraadse studieskuld.  B.Ed Honneurs  (voltyds) moet binne 1 jaar voltooi word en deeltyds binne 2 jaar.

STUDENTE MOET VAN VOORNEME WEES OM TEN MINSTE VIR TWEE JAAR Ná VOLTOOIING VAN DIE KWALIFIKASIE TERUG TE PLOEG IN DIE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA. (Indien jy enigsins oorweeg  om ná verkryging van jou kwalifikasie oorsee te gaan, moet jy asseblief nie aansoek doen nie! ROF ontvang skenkings van donateurs wat ‘n verskil wil maak in die onderwys in SUID-AFRIKA)

ROF ondersteun onderwysstudente wat deur Afrikaanse onderrig, die taal binne ons skole wil bevorder. Aansoekers moet dus Afrikaans ten volle kan lees/skryf/praat of verstaan.

Die land se onderwysbehoeftes word in aanmerking geneem en aansoekers se vakkeuses kan in oorweging geneem word by die toekenning van lenings.

Alle aansoeke word op meriete – sonder inagneming van ras, klas of geslag – beoordeel, maar jou maatskaplike omstandighede kan in ag geneem word. Eienskappe soos uitnemende akademiese prestasies, leierskap, ‘n gedissiplineerde lewensbenadering en die wil om te presteer sal beslis in jou guns tel.

Aansoeke word oorweeg deur ’n beurskomitee wat bestaan uit ROF-bestuurslede en verteenwoordigers van onderwysfakulteite van regoor die land.

Studente is verplig om ROF in kennis te stel van enige kontak- (selfoon/epos-adres) of adresveranderinge.

Studente is verplig om ROF twee keer per jaar – in Julie en Desember – in kennis te stel van hul vordering en uitslae. Indien die student nie binne die sperdatum terugvoering gee nie, behou ROF hom die reg voor om die lening te kanselleer. Die aansoeker/goedgekeurde ROF-student gee ook magtiging dat ROF, namens die aansoeker/goedgekeurde ROF-student, akademiese uitslae en enige/alle studente-inligting by die tersiêre instelling mag aanvra en op versoek aan die donateur beskikbaar stel.

Die student gee toestemming dat ROF, tot voordeel van die student se finansiële ondersteuning, enige inligting by universiteite mag aanvra en ook enige inligting wat die student met ROF deel, met die universiteite en potensiële donateurs mag bespreek, vir die tydperk totdat die student alle verpligtinge teenoor ROF nagekom het. Dit sluit in: Enige inligting ten opsigte van die student se studies / finansies / omstandighede, en wat mag blyk uit die student se motiveringskrywe / terugvoering wat hul tweejaarliks aan ROF voorsien.

Foto’s, motiveringskrywes en terugvoeringskrywes ontvang van die student mag gebruik word op ROF se webblad of sosiale platforms en bemarkingsmateriaal. Hiervoor sal die aansoeker die nodige toestemming moet gee aldan nie, wanneer ‘n kontrak met ROF gesluit word.

Tydens jou studies word geen rente gehef nie. Nadat jy afgestudeer het, is die lening eenmalig, of per maandelikse debietorder terugbetaalbaar teen Absa se prima uitleenkoers. Die lening is terugbetaalbaar binne die aantal jare waarmee ‘n student gehelp is + 1 jaar, met ander woorde as die student vir vier jaar ‘n lening ontvang het, moet die lening binne vyf jaar vereffen word.

Alhoewel ROF geen spesifieke afsnypunt t.o.v inkomste het nie, word daar voorkeur gegee aan voltydse studente met 'n huishoudelike gemiddelde inkomste tussen R350 000 tot R750 000. Aangesien ROF-lenings nie alle koste dek nie, moet die student bewys kan lewer dat die student finansieel voorsiening kan maak vir ander uitgawes bv. lewensonderhoud, restant van studie-kostes, ens.   Sou ‘n student se huishoudelike gemiddelde inkomste onder R350,000 per jaar beloop, wil ons sterk aanbeveel dat hulle by NSFAS of ander instansies wat vol beurse aanbied, aansoek doen.

Daar sal van ’n suksesvolle aansoeker verwag word om ’n kontrak met ROF te teken waarin die voorwaardes van die lening uiteengesit word.

Die besluit van die beurskomitee oor toekennings is finaal en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.

Hoe doen ek aansoek?


Die enigste manier om aansoek te doen is deur ons aanlyn-aansoekstelsel. Jy kan die aansoekvorm op jou rekenaar of selfoon invul. Hierdie dokument sal jou help om jou aansoek korrek en akkuraat in te vul. ’n Aansoek met al die nodige inligting en brondokumente sal jou kanse op sukses dramaties verbeter. Lees dus die onderstaande riglyne deeglik deur voordat jy begin.

Skep 'n profiel

Jy moet eers met jou EIE PERSOONLIKE E-POSADRES registreer waarna ’n eenmalige wagwoord (OTP) na jou EIE selfoon gestuur word. Moet asseblief nie jou ouers se epos of selnommer hier gebruik nie! Maak dus seker dat jy jou selfoon byderhand het voordat jy begin. ’n Skakel sal ook na die e-posadres gestuur word wat jy gebruik om seker te maak dat daardie adres korrek en aktief is. Klik op die skakel om jou e-pos te verifieer.

As jy reeds in die verlede geregistreer en aansoek gedoen het, moenie ’n nuwe profiel skep nie. Gebruik jou ou wagwoord om in te teken. As jy jou wagwoord vergeet het, volg die skakel vir ’n nuwe een.

Die stelsel en vrae is baie intuïtief en maklik om te verstaan. Dit sal aandui indien enige inligting ontbreek óf onvolledig is voordat jy na ’n volgende blad kan gaan.

Op jou merke, gereed...

Die eerste deel van die aansoek vra vir persoonlike inligting van jou, jou ouers en sorggewers. Jy kan terugblaai en korreksies aanbring indien jy ’n fout gemaak het. Indien jy nie oor al die inligting beskik nie en later verder wil werk aan jou aansoek, kan jy net afmeld en later terugkeer. Die inligting wat jy reeds ingevul het sal nie verdwyn nie.

Stap 1: Persoonlike inligting Onthou jy doen aansoek onder jou eie naam, nie dié van jou ouers of voog nie. Jou “tuisdorp” en “provinsie” is die provinsie en dorp of stad waar jy vandaan kom – nie waar jy beplan om te studeer of reeds studeer nie. Jou woonplek tydens jou studies is slegs vir statistiekdoeleindes. As jy nog nie seker is waar jy gaan bly nie, kliek “onseker”.

Stap 2: Studie besonderhede Vul soveel moontlik besonderhede van jou studie of voorgenome studie in. Die “jaar waarin studie voltooi word” is die jaar finale van jou huidie kursus. As jy in 2000 in jou eerste jaar was van ’n driejaar-voorgraadse kursus is die jaar waarin jy jou studie voltooi dus 2002. Die feit dat jy ná jou aanvanklike voorgraadse kursus beplan om vir ’n verdere kursus (soos honneurs) in te skryf, is dus nie nou ter sake nie.

Stap 3: Skool besonderhede Hier verlang ons inligting van die skool waar jy gematrikuleer het en kontakdetails van jou skoolhoof.

Stap 4: Verhoudingsinligting Hier verlang ons basiese inligting van jou huwelikstatus en gesin. As jy ongetroud is en steeds afhanklik van jou ouers of voog is, verlang ons detail van jou ouers/voog en ander sibbe. As jy reeds getroud is of nie meer afhanklik van jou ouers is nie, verskaf inligting oor jou huidige gesin, met ander woorde jou gade en/of eie kinders. Die aantal lede van die gesin sluit al die mense wat permanent in jou huis bly ¬– dit wil sê jyself, jou ouers/voog, sibbe en enige ander familie. Die aantal studente in die gesin is almal wat besig is met voltydse studie na matriek en steeds afhanklik is van jou ouers/voog. ’n Volwasse broer wat reeds getroud is, sy eie werk het en besig is met deeltydse studie word dus nie getel nie. Aantal skoliere is die aantal kinders in die huis wat steeds skoolgaan. As jy steeds op skool is terwyl jy hierdie aansoek invul, is jy een van hulle.

Stap 5: Gesinsamestelling Klik op al die mense wat ’n bydrae tot jou lewenskoste maak, jou sakgeld betaal as jy reeds studeer of tot dusver vir jou skoolopleiding en/of studies betaal of help betaal het. Maak seker dat jy almal kies, al is hulle werkloos of al is hulle bydrae tot jou lewenskoste baie min of ongereeld. As jy heeltemal selfversorgend is of self gedeeltelik bydra tot jou lewenskoste, kies ‘self’.

Stap 6: Besonderhede van gesinslede Vul die persoonlike inligting in van die persone wat jy in Stap 5 gekies het.

Stap 7: Inkomste per gesin Hier moet jy inligting gee oor die finansiële posisie van die mense wat jy in stap 5 gekies het wat tot jou lewenskoste en/of studies bydra. Dis belangrik om akkurate inligting te verskaf. As jou ouers te min verdien om vir jou studies na skool te betaal, moet jy steeds invul wat hulle tans verdien. As hulle op pensioen is, verskaf inligting oor hul pensioeninkomste. As jou ouers geskei is en een of albei dra tot jou lewenskoste en/of studiegeld by, maak seker dat jy daardie ouer(s) se inligting verskaf. Gaan terug na Stap 5 as jy vergeet het om so ’n persoon by te voeg. As een of albei ouers geen inkomste verdien nie, dui hulle inkomste as nul aan. Die inkomste verwys na bruto maandelikse inkomste, dit wil sê inkomste voor enige belasting, pensioen of ander aftrekkings verhaal is.

Dokumente en papiere...

Die finale gedeelte van die aansoek behels die indiening van dokumente om jou aansoek te ondersteun. Ons het dit baie maklik gemaak. Jy kan hierdie dokumente as pdf’s of jpg’s aanheg. Dokumente wat jy met jou selfoon afgeneem het, is aanvaarbaar – mits die foto’s duidelik en leesbaar is. Die dokumente wat jy aanheg hoef nie gesertifiseerde afskrifte te wees nie, maar die keurkomitee kan van jou verwag om die oorspronklike of gesertifiseerde afskrifte van hierdie dokumente voor te lê.

Op die laaste blad moet jy en jou ouers/voog/gade teken. Teken sommer met jou rekenaarmuis, al lyk dit skeef en krom. Teken egter voluit. Blote parafering is nie genoeg nie.

Die doellyn wink...

As jy al die afdelings ingevul en alle dokumente opgelaai het en die aansoek geteken is, kan jy jou aansoek indien. Nadat jy dit ingedien het, kan jy nie weer teruggaan om foute of weglatings reg te stel nie. Indien jy daarna besef jy het ‘n fout gemaak, kontak vir Melani by die adres hieronder sodat sy jou aansoek kan “oopstel” sodat jy kan regmaak waar jy verbrou het. Sodra jy jou aansoek ingedien het sal jy per e-pos of SMS ingelig word dat jou aansoek suksesvol gestuur is. Sodra die ROF-kantoor die aansoek gekontroleer het, sal jy bevestiging ontvang dat jou aansoek ontvang en volledig is en dat die beurskomitee dit sal oorweeg.

Die Beurskomitee vergader teen die einde van Oktober en jy kan die uitslag teen die middel van Desember verwag.

As jy enige vrae oor die aansoekproses het of as jy probleme ondervind, kontak vir Elmari Bezuidenhoudt by 065 367-3903 of [email protected]

Ek soek 'n onderwyspos


ROF kan jou ongelukkig nie help om ’n onderwyspos te kry nie, maar ons het ’n paar idees waar jy kan gaan soek. Probeer van die skakels hieronder. En as jy weet van poste deel dit gerus met ander beurshouers via ons Facebook- blaaie. Onthou, by ROF gee ons om vir mekaar.

https://www.aros.ac.za/WebItem?listId=43

https://skole.co.za/poste/

https://www.onniesonline.co.za/vakante-onderwysposte/

http://www.fedsas.org.za/Positions/

https://poste.saou.co.za/

https://www.facebook.com/RapportOnderwysFonds/