Wat behoort ek nog te weet?

Alle aansoeke moet elektronies ingedien word. Jy kan die aansoekvorm op jou rekenaar of selfoon voltooi.

Jy moet elke jaar weer aansoek doen vir ’n leningsbeurs. (Die sluitingsdatum word jaarliks op die webblad geplaas sodat jy betyds kan aansoek doen vir die volgende jaar.) Die feit dat jy voorheen ’n leningsbeurs ontvang het, is geen waarborg dat jy weer ‘n leningsbeurs gaan ontvang nie. ’n Goeie studierekord sal in jou guns tel tydens jou volgende aansoek.

Leningsbeurshouers wat twee of meer vakke gedruip het, word outomaties gediskwalifiseer vir ’n lening of beurs in die volgende jaar van studie. Hulle kan egter weer in die daaropvolgende jaar aansoek doen, met dien verstande dat hul prestasie verbeter het.
Sou ‘n student aan die einde van die eerste semester meer as twee vakke druip, behou ROF hom die reg voor om nie die tweede uitbetaling van die leningsbeurs te maak nie of die tweede uitbetaling terug te trek van die universiteit. Die leningsbeurs mag dan onmiddellik opeisbaar en betaalbaar word.

Voltydse studente moet hulle B.Ed-graad binne die vereiste termyn van 4 jaar (maksimum 5 jaar met inagneming van die oorbruggingsjaar) voltooi. B.Ed Honneurs (voltyds) moet binne 1 jaar voltooi word en deeltyds binne 2 jaar.

Voorkeur word aan Afrikaanssprekende studente gegee, maar ander tale word nie uitgesluit nie. Aansoekers moet egter Afrikaans kan lees/skryf/praat of verstaan.

Die land se onderwysbehoeftes word in aanmerking geneem en aansoekers se vakkeuses kan in oorweging geneem word by die toekenning van beurse.
Alle aansoeke word op meriete sonder inagneming van ras, klas of geslag beoordeel, maar jou maatskaplike omstandighede kan in ag geneem word. Eienskappe soos uitnemende akademiese prestasies, leierskap, ‘n gedissiplineerde lewensbenadering en die wil om te presteer sal beslis in jou guns tel.

Aansoeke word oorweeg deur ’n beurskomitee wat bestaan uit ROF-bestuurslede en verteenwoordigers van onderwysfakulteite van regoor die land.

Studente is verplig om ROF in kennis te stel van enige kontak- of adresveranderinge.

Studente is verplig om ROF twee keer per jaar – in Julie en Desember – in kennis te stel van hul vordering en uitslae. Indien die student nie binne die sperdatum terugvoering gee nie, behou ROF hom die reg voor om die leningsbeurs te kanselleer. Die aansoeker/goedgekeurde ROF-student gee ook magtiging dat ROF, namens die aansoeker /goedgekeurde ROF-student, sy/haar akademiese uitslae en studente-inligting by die tersiêre instelling mag aanvra en op versoek aan sy/haar donateur wys.

Tydens jou studies word rente gehef teen Absa se prima rentekoers minus 2%. Rente word aangepas soos wat die rentekoers verander. Nadat jy afstudeer, is die leningsbeurs eenmalig, of per maandelikse debietorder terugbetaalbaar teen die Absa se prima uitleenkoers. Die leningsbeurs is terugbetaalbaar binne die aantal jare waarmee ‘n student gehelp is, met ander woorde as jy vir vier jaar ‘n leningsbeurs ontvang het, is die lening binne vier jaar betaalbaar.

Alhoewel ROF geen spesifieke afsnypunt t.o.v inkomste het nie, word daar voorkeur gegee aan studente wat ‘n gemiddelde inkomste verdien. Aangesien ROF leningsbeurse nie alle koste dek nie, moet die student bewys kan lewer van ‘n volhoubare inkomste. Sou ‘n student onder R350,000 per jaar verdien wil ons sterk aanbeveel dat hul liewer by NSFAS aansoek doen. Die besluit van die beurskomitee oor toekennings is finaal en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie. Daar sal van ’n suksesvolle aansoeker verwag word om ’n kontrak met ROF te teken waarin die voorwaardes van die leningsbeurs uiteengesit word.