Wie mag aansoek doen?


Voltydse Onderwysstudente

ROF ondersteun voltydse onderwysstudente wat hul onderwyskwalifikasie doen by enige geregistreerde tersiêre onderwysinstelling – beide privaat- en staatsinstellings. Voorkeur word gegee aan Afrikaanssprekende studente, maar ons akkommodeer ook studente wat in ander tale wil studeer.

Hulp word verleen aan studente wat van voorneme is om die volgende kwalifikasies te behaal: • B.Ed (grondslag/intermediêre/senior/VOO fases) • B.Ed Honneurs • M.Ed • NGOS (PGCE)

Deeltydse Onderwysstudente

ROF bied leningsbeurse aan hulponderwysers wat as klaskamerassistente, hulponderwysers of sportafrigters werk, maar wat nog nie oor ’n formele onderwyskwalifikasie beskik nie en hulself graag verder wil bekwaam. Sulke studente moet ingeskryf wees vir ’n onderwyskwalifikasie by enige universiteit in die land wat afstandsonderrig aanbied.

Werkende Onderwysers

ROF help graag gekwalifiseerde onderwysers wat deeltyds wil studeer om hul kwalifikasies te verbeter.